Ministerstwo Skarbu Państwa Informacja Ministra Skarbu Państwa o stanie realizacji procesu nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz rolnikom i rybakom - stan na 30.09.2016 r. - Stan realizacji -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Stan realizacji

Informacja Ministra Skarbu Państwa o stanie realizacji procesu nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz rolnikom i rybakom - stan na 30.09.2016 r.

  1. Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 747)

W dniu wejścia w życie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (8.04.1997 r.) rozpoczął się proces nieodpłatnego udostępniania uprawnionym pracownikom i rolnikom  akcji/udziałów w  spółkach Skarbu Państwa.

Proces nieodpłatnego udostępniania akcji dotyczy 1002 spółek Skarbu Państwa, w których:

  • przeprowadzono procedury przygotowawcze do rozpoczęcia nieodpłatnegozbywania akcji/udziałów, tj. ustalono krąg osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji, ale w których nie doszło jeszcze do zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych - dotyczy 68 spółek,
  • powstało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji i aktualnie są zawierane umowy z osobami uprawnionymi – dotyczy 22 spółek,
  • zrealizowano procedurę nieodpłatnego udostępniania akcji w związku z wygaśnięciem prawa do nieodpłatnego nabycia akcji – dotyczy 912 spółek.

Do chwili obecnej w spółkach, w których zbywanie akcji już rozpoczęto 1 786 421 osób nabyło 1 669 186 713 szt. akcji/udziałów o wartości nominalnej  6 211 330 476 zł,- z czego:

  • 1 674 933 uprawnionych pracowników objęło 1 656 659 991 szt. akcji/udziałów o wartości nominalnej 6 113 032 833,- zł.
  • 111 488 uprawnionych rolników objęło 12 526 722 szt. akcji/udziałów o wartości nominalnej 98 297 643,- zł.
  1. Na podstawie ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym  (Dz. U. z 1994 r. nr 98, poz. 473 z późn. zm.)

W cukrowniach proces nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom i plantatorom na podstawie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym dobiegł końca w dniu 11.07.2009r.

We wszystkich cukrowniach, zarówno tych które weszły w skład Krajowej Spółki Cukrowej oraz we wszystkich pozostających poza Krajową Spółką Cukrową 159 484 uprawnionych plantatorów nabyło 135 807 524 sz. akcji o łącznej wartości nominalnej 135 807 524,- zł oraz 24 766 uprawnionych pracowników nabyło 144 136 952 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 144 136 952,- zł.

  1. Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. nr 109, j.t.)

Według stanu na dzień 30.09.2016 r. 36 904 uprawnionych objęło 2 253 278 akcji o łącznej wartości nominalnej 2 253 278,- zł.

W dniu 7 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W dniu 4 września 2007r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione.

Wejście w życie w/w aktów prawnych stworzyło ponownie osobom umieszczonym na ostatecznej zbiorczej liście uprawnionych możliwość zrealizowania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A.

W związku z powyższym Minister Skarbu Państwa ponownie przystąpił z dniem 2 stycznia 2008r. do zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji BGŻ S.A. z osobami uprawnionymi.

Reasumując, w  procesie  nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów, na podstawie ww ustaw do chwili obecnej wzięło udział  łącznie 2 007 575 osób, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nabyły łącznie 1 951 384 467 sztuki akcji o wartości nominalnej 6 493 528 230,- zł.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Leszek Podosek – Przygoda
Ostatnia zmiana: 20.01.2016 , 28.10.2016 Jacek Romanowicz
do góry