Ministerstwo Skarbu Państwa Akty prawne dotyczące procesu nieodpłatnego udostępniania akcji - Podstawa prawna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Podstawa prawna

Akty prawne dotyczące procesu nieodpłatnego udostępniania akcji

 1. Proces nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów na podstwie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 747)

Podstawą wszczęcia procesu nieodpłatnego udostępniania akcji są: ustawa z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 29.01.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z 2003 r.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz. U. Nr 44, poz. 280 z 1997 r.). Najważniejszymi przepisami w/w ustawy, dotyczącymi procesu nieodpłatnego udostępniania akcji są:

 1. art. 2, pkt. 5, - określający krąg osób uprawnionych;
 • art. 2 pkt 5, lit. a - pracownikami uprawnionymi są osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pracownikami przedsiębiorstwa lub osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki,
 • art. 2, pkt. 5, lit. b - osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych, lub osoby fizyczne, które w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych;
 • art. 2, pkt. 5, lit. c - osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane poprzez wniesienie do spółki, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn nie dotyczących pracownika;
 • art. 2, pkt. 5, lit. d - osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym   podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23' Kodeksu Pracy;
 1. art. 2, pkt. 6 –określający kogo należy uznać za „uprawnionegorolnika”lub „uprawnionegorybaka”;
 2. art. 36, art. 37, art. 38 - precyzujące sposób, czas oraz warunki, pod którymi uprawnione osobybędą mogły nabyć akcje Skarbu Państwa;
 3. art. 49, ust. 4
 1. Proces nieodpłatnego udostępniania akcjina podstawie ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r.oprzekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 z 1994 r. z późn. zm.)
 • art. 1a, pkt. 3 określający kto jest uprawnionym pracownikiem do nabycia akcji w spółkach cukrowniczych (krąg uprawnionych ukształtowany został podobnie jak w przypadku ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z wyłączeniem art. 2 pkt. 5 lit. d).
 • art. 1a, pkt. 4 podaje definicję plantatora buraka cukrowego, którym jestrolnik, jego następca prawny albo przedsiębiorca, którzy w okresie 5 lat przed dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych dostarczyli do tego przedsiębiorstwa, z prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, co najmniej 50 ton korzeni buraka cukrowego.
 • art. 8 reguluje zasady przydzielania akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom i plantatorom.Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji cukrowni powstało 31.07.1998 r.
 • art. 11b ust. 3  dotyczy nieodpłatnego nabywania akcji KSC.
 1. Proces nieodpłatnego udostępniania akcjina podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. Nr 109 j.t.)

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Leszek Podosek – Przygoda
Ostatnia zmiana: 27.07.2009 , 28.04.2016 Piotr Krupa
do góry