Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 - Oferta prywatyzacyjna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7

Opublikowane: 04.09.2015

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r. o godzinie 11:00, w gmachu Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w sali nr 26.

Minister Skarbu Państwa działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 1224), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014, poz. 1490)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1673 ha, położonej w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7, Powiat Świnoujście, Województwo Zachodniopomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid. nr 96 (Bi) w obr. ewid. 0001 Świnoujście, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1W/00003326/7.

W dziale II ww. księgi wpisany jest jako właściciel Skarb Państwa.

Działy: III – ciężary i ograniczenia oraz IV – hipoteki, są wolne od wpisów.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość była wykorzystywana jako ośrodek wypoczynkowy. Składa się z gruntu, na którym w latach 30-tych XX wieku wzniesiono wolnostojący 3-kondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony budynek z poddaszem użytkowym. Powierzchnia użytkowa całkowita obiektu to ok. 360 m2. Znajduje się w nim 15 pokoi gościnnych, łazienki oraz pomieszczenie magazynowe. Budynek wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną i C.O. Jest to obiekt w niskim standardzie wymagający nakładów modernizacyjnych. Nieruchomość jest ogrodzona. Układ komunikacyjny utwardzony betonowymi płytami drogowymi.

Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7.05.2010 r.) nieruchomość znajduje się w Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (strefa 95 UT), której układ urbanistyczny wraz z historyczną zabudową i zielenią został w 1991 r. wpisany do rejestru zabytków (strefa A 2 ochrony konserwatorskiej). Przeznaczeniem terenu są usługi turystyczno-wypoczynkowo-pensjonatowe z towarzyszącą funkcją leczniczo-sanatoryjną i odnowy biologicznej. Powyższe determinuje sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. uchwale z dnia 7.05.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 58, poz. 1146).

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości upłynął w dniu 2.09.2015 r.

 

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 160 000 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych netto.

Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą i przeniesieniem prawa własności ponosi oferent.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r. o godzinie 11:00, w gmachu Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w sali nr 26.

Przed rozpoczęciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, w przypadku gdy zostanie udzielone przez osobę zainteresowaną nabyciem nieruchomości, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających prawo udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli prawo to nie wynika z okazanych wpisów rejestrowych,
 • dowód wpłaty wadium lub oryginał zaświadczenia albo decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
 • oryginał promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium oraz zgłoszenie zamiaru udziału w przetargu na formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu przetargu.

 1. Wadium
  1. Wpłacenie wadium w wysokości złotych winno nastąpić do dnia na rachunek w BGK nr: 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007
  2. z dopiskiem „Wadium - ŚWINOUJŚCIE”. Od wpłaconego wadium nie należą się odsetki.
  3. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
  4. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwolnione są
  5. z obowiązku wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
  6. Wadium wniesione w pieniądzu przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym wadium jest niezwłocznie zwracane. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zgłoszenie do udziału w przetargu:
  1. Do formularza zgłoszenia należy dołączyć:
 • w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną – odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w rejestrze są aktualne,
 • w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. - kopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
 • w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest cudzoziemiec - kopię promesy albo zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu albo oświadczenie, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.
 1. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez właściwy Konsulat/Ambasadę RP, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. Zgłoszenie do wzięcia udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie do dnia 6 listopada 2015 r. 2015 r. do godziny 16:15 w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści:

„Zgłoszenie do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Świnoujściu – nie otwierać

Zgłoszenie przekazać do sekretariatu Departamentu Mienia Skarbu Państwa”

 1. Zgłoszenie do wzięcia udziału w przetargu złożone bez powyższego napisu lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Ministerstwa Skarbu Państwa, a nie data stempla pocztowego.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Kancelaria Ogólna Ministerstwa Skarbu Państwa czynna jest w dniach roboczych w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15.
 2. Nieruchomość można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji w tym zakresie udziela Departament Mienia Skarbu Państwa MSP, tel.:22 695 83 05 lub 22 695 87 74.
 3. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości i położonymi na niej obiektami oraz uzyskanie wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 4. Decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomością będącą przedmiotem przetargu zostanie wydana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #1
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #1
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #2
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #2
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #3
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #3
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #4
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #4
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #5
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #5
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #6
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #6
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #7
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #7
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #8
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #8
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #9
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #9
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #10
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #10
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #11
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #11
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #12
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #12
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #13
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #13
 • Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #14
  Nieruchomość położona w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 #14

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Józef Głowacki
Ostatnia zmiana: 04.09.2015 , 04.09.2015 Justyna Kania
do góry