Ministerstwo Skarbu Państwa Fabryka Szlifierek „Fas-Głowno” Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie - zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziału spółki - Oferta prywatyzacyjna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Fabryka Szlifierek „Fas-Głowno” Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie - zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziału spółki

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w sekretariacie Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, pok. 501, tel. 22 695-87-22, faks 22 695-88-18, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu (8:15-16:15) w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie, przekazana osobiście lub przez kuriera.

Minister Skarbu Państwa zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziału spółki Fabryka Szlifierek „Fas-Głowno” Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r., Nr 747), zwanej dalej „Ustawą" oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia:

1 (słownie: jednego) udziału o wartości nominalnej 1 587 395,46 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy), należącego do Skarbu Państwa, stanowiącego 70,96 % kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Fabryka Szlifierek „Fas-Głowno” Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie i adresem: ul. Kopernika 34/40, 95-015 Głowno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Rejestr (baza danych), w którym zamieszczane są najważniejsze informacje o uczestnikach obrotu gospodarczego, w tym m.in. o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach. 0000019002, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia udział, stanowiący 70,96 % kapitału zakładowego spółki jest własnością Skarbu Państwa.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja szlifierek i przecinarek taśmowych oraz pił taśmowych, a także modernizacja i remonty maszyn.

Przedmiotem negocjacji będzie cena za zbywany udział Spółki.

Przedmiotem negocjacji mogą być również zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników, a także inne zobowiązania pozacenowe oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Podmioty zainteresowane nabyciem udziału Spółki, zwane dalej również Potencjalnymi Inwestorami, które po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa od poniedziałku do piątku, w terminie od dnia 6 sierpnia 2015 r. do dnia 15 września 2015 r., tj. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, w godz. 08.30 – 16.00, po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj.:

odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS bądź wydruku stanowiącego informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru Potencjalnego Inwestora (z datą wystawienia/wydruku nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu) albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlającego aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora,

a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz

po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”,

będą mogły nabyć „Memorandum Informacyjne Spółki”, zawierającą informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej.

Cena za udostępnienie „Memorandum Informacji Spółki” wynosi 100,00 (słownie: sto) złotych i jest płatna na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim nr 33 1010 1010 0025 1222 3100 0000.

Szczegółowa struktura odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji jest zawarta w dokumencie „Szczegółowa informacja w zakresie procedury zbycia udziału Fabryki Szlifierek „Fas-Głowno” Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, który to dokument jest dostępny do pobrania pod ogłoszeniem na stronie internetowej www.msp.gov.pl.

Osobą odpowiedzialną za wydawanie „Memorandum Informacyjnego Spółki” jest Pani Agnieszka Rasińska, pokój 594, tel. 22 695 86 57, faks 22 695 88 18

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

 1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub współinwestorów/konsorcjum):
  1. firma, siedziba i adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum), lub imię i nazwisko Potencjalnego Inwestora (w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej),
  2. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bądź wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną - kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora,
  4. statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
  5. informacje o strukturze własnościowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum) oraz charakterystyka akcjonariuszy/udziałowców, a także podmiotu dominującego wobec Potencjalnych Inwestorów,
  6. informacje o ewentualnych powiązaniach inwestora z kapitałem zagranicznym,
  7. dane na temat struktury i sfer działalności firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,
  8. kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Potencjalnych Inwestorów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek wyników); podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatni rok,
  9. pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik,
  10. oświadczenie o niekaralności osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 768),
  11. oświadczenia Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) że:
 • posiada środki na sfinansowanie transakcji,
 • środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie transakcji zakupu udziału pochodzą z legalnych źródeł,
 • nie zalega z uiszczeniem podatków bądź oświadczenia, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,
 • nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz, że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
 • wywiązał się z innych umów związanych ze Skarbem Państwa oraz, że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
 • nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego oraz nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
 • nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej.

W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie 1 – Prezentacja Potencjalnego Inwestora, powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.

W przypadku, gdy Inwestor Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym Minister Skarbu Państwa oczekuje przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy kapitałowej).

 1. Deklaracja nabycia 1 udziału Spółki będącego własnością Skarbu Państwa.
 2. Określenie źródeł finansowania zakupu udziału. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę.
 3. Proponowana cena netto za udział (przy czym cena ta powinna być wyrażona w PLN, jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami).
 4. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
 5. Deklaracja Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania udziału Spółki nabytego od Skarbu Państwa*.
 6. Plany inwestycyjne w najbliższej i dalszej przyszłości (restrukturyzacja, zmiana profilu, rozwój Spółki); deklarowany przez Potencjalnego Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych*, harmonogram realizacji zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.
 7. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki, w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę*.
 8. Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników*.
 9. Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań*.
 10. Dokument potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora - opinia banku/banków - finansującego/ych lub prowadzącego/ych rachunek Potencjalnego Inwestora potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wg stanu na dzień jej wystawienia (datowany najwyżej na 3 miesiące przed upływem terminu składania odpowiedzi).
 11. Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie.
 12. Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).

Deklaracje, o których mowa w pkt. 6, 7, 8, 9 i 10 nie mogą wpływać na obniżenie ceny udziału Spółki.

*/ Deklaracje o których mowa w pkt. 6, 7 i 8 stanowią tzw. zobowiązania „pozacenowe”. Minister Skarbu Państwa oczekuje wskazania sposobu zabezpieczenia deklarowanych zobowiązań.

W przypadku podania przedziału kwotowego w odniesieniu do ceny, inwestycji oraz podwyższenia kapitału Spółki do porównania złożonych odpowiedzi brana będzie niższa z kwot.

Minister Skarbu Państwa akceptuje jedynie jednorazową płatność za udział, przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży udziału Spółki.

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku podmiotów zagranicznych – poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju Potencjalnego Inwestora. Przedmiotowe poświadczenie, wydane przez te instytucje może być zastąpione klauzulą apostille.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana w języku polskim, wydrukowana na papierze formatu A-4 z numerami stron oraz parafowana na każdej stronie i podpisana na ostatniej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku odpowiedzi złożonej przez konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum, sporządzone w formie przewidzianej prawem, winno stanowić część składową odpowiedzi). Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się w odpowiedzi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w sekretariacie Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, pok. 501, tel. 22 695-87-22, faks 22 695-88-18, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu (8:15-16:15) w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie, przekazana  osobiście lub przez kuriera.

Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziału spółki Fabryka Szlifierek „Fas-Głowno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głownie  – NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziału Spółki upływa w dniu 16 września 2015r.

Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej do dnia 14 października 2015r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji a także zwrócenia się z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.  

Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum Informacyjnym Spółki; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi i nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziału w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udziału Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 05.08.2015 , 12.10.2015 Justyna Kania
do góry