Ministerstwo Skarbu Państwa Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o - zaproszenie do udziału w aukcji - Oferta prywatyzacyjna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o - zaproszenie do udziału w aukcji

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji pokój nr 501, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15 do dnia 16 czerwca 2015 r.

Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie ustnej w sprawie zbycia udziałów spółki Chłodnia Szczecińska Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216, ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów w liczbie 6.840 dla jednego nabywcy1), o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, stanowiących 44,69% kapitału zakładowego spółki pod firmą Spółki Chłodnia Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (zwanych dalej „Udziałami”) i adresem: ul. Bytomska 7, 70 – 603  Szczecin, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000038389, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 9551908591, zwanej dalej „Spółką”.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług składowania mrożonych ryb i zamrożonych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz świadczenie usług zamrażania mięsa.

Cena wywoławcza pakietu 6.840 Udziałów wynosi 3.071.433,60 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy).

Cena wywoławcza za jeden Udział wynosi 449,04 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych cztery grosze).

Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 6.840 Udziałów określa się na 17.100,00 (słownie: siedemnaście tysięcy sto złotych). Postąpienia ceny, uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku niezgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie 1 minuty.

Uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę zobowiązany będzie do nabycia udziałów nienabytych przez uprawnionych pracowników w procesie nieodpłatnego udostępniania udziałów, przewidzianego w Ustawie, na warunkach określonych w umowie zbycia Udziałów, udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanej dalej „Umową Zbycia Udziałów”.

Podmioty zainteresowane nabyciem Udziałów mogą odpłatnie nabyć „Memorandum informacyjne o Spółce”. W tym celu należy:

 • zgłosić się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój nr 585 w dniach roboczych: od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r. w godz. 8.15 -16.15,
 • przedstawić odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przez osoby uprawnione do reprezentacji lub upoważnienie do odbioru dokumentacji przez osoby nieuwidocznione w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu)/ w przypadku osób fizycznych okazać dowód osobisty,
 • podpisać dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych.

„Memorandum informacyjne o Spółce” zawiera informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej. Cena za udostępnienie „Memorandum informacyjnego o Spółce” wynosi 100,00 zł i jest płatna na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim nr 33 1010 1010 0025 1222 3100 0000. Osobą odpowiedzialną za wydawanie „Memorandum informacyjnego o Spółce” jest p. Katarzyna Krupa (tel. 22 695 88 64; e-mail: katarzyna.krupa@msp.gov.pl).

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim i powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji;
 2. REGON;
 3. NIP;
 4. adres e-mail;
 5. adres korespondencyjny;
 6. numer telefonu;
 7. numer faxu;
 8. dołączony dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który wadium ma zostać zwrócone;
 9. dołączony projekt Umowy Zbycia Udziałów, którego treść udostępniona została na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa parafowany przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, przy podpisaniu Umowy Zbycia Udziałów;
 10. w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba fizyczna:
 1. kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 2. pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności,
 3. w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. informację o sposobie finansowania zakupu Udziałów;
 1. w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru,
 2. dane osoby/osób uprawnionych do uczestnictwa w aukcji wraz z pełnomocnictwem,
 3. dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 11 lit. b wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności,
 4. informację o sposobie finansowania zakupu Udziałów.
 1. oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w aukcji:
 1. nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 3. wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
 4. wywiązał się z innych umów zawartych ze Skarbem Państwa oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
 5. nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 6. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
 7. nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej.

Dokumenty określone w zaproszeniu, składane w formie pisemnej, powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji.

Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie, w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji pokój nr 501, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15 do dnia 16 czerwca 2015 r.

Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis:

„Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji dotyczącej nabycia udziałów spółki
Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie

Nie otwierać

Zgłoszenie przekazać do sekretariatu
Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
w Ministerstwie Skarbu Państwa

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji nie zostanie przyjęte w przypadku braku powyższego napisu lub braku imienia, nazwiska i adresu lub nazwy (firmy) i siedziby podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji ogłoszonej publicznie lub braku adresu korespondencyjnego lub w przypadku niezachowania terminu składania zgłoszeń lub niezachowania terminu wniesienia wadium.

Brak załączenia dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w ww. pkt 8 lub parafowanego projektu umowy, o którym mowa w ww. pkt 9 do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia.

Aukcja odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r., o godzinie 12:00, w sali nr 116 w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie.

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane przez Ministra Skarbu Państwa.

Wadium w wysokości 300.960,00 (słownie: trzysta tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), co stanowi ok. 9,78% ceny wywoławczej Udziałów, należy wnieść przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego O/O Warszawa nr 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007, w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku bankowego Ministerstwa Skarbu Państwa wskazanego w niniejszym zaproszeniu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od podpisania Umowy Zbycia Udziałów oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń.

Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy podmiot dopuszczony do udziału w aukcji nie stawił się na aukcji ustnej, a także żaden z obecnych na aukcji uczestników nie zaoferował ceny wywoławczej.

Umowa Zbycia Udziałów zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 10 dni od dnia wpłaty kwoty równej całkowitej cenie Udziałów, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa numer 03 1010 1010 0025 1213 3920 0000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa.

Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Udziałów nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę.

W przypadku gdy nabycie Udziałów wymaga:

 1. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji przedsiębiorców;
 2. zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych

- uczestnik aukcji który zaoferował najwyższą cenę, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, wystąpić do właściwych organów o wydanie powyższych decyzji. W takim przypadku wpłata kwoty równej całkowitej cenie Udziałów nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji.

Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Udziałów może nastąpić również poprzez wpłatę kwoty równej cenie wywoławczej Udziałów pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, natomiast wpłata kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Udziałów a całkowitą ceny Udziałów nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpłaty kwoty równej cenie wywoławczej Udziałów. W takim przypadku, bieg terminu na zawarcie Umowy Zbycia Udziałów rozpoczyna się z dniem wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Udziałów a całkowitą ceną Udziałów.

Umowa Zbycia Udziałów zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, po potwierdzeniu zapłaty ceny za Udziały w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów.

Przybicie następuje w chwili podpisania Umowy Zbycia Udziałów, o treści określonej w projekcie Umowy Zbycia Udziałów udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

1) Przez jednego nabywcę rozumie się także „konsorcjum” złożone z dwóch lub więcej podmiotów 

 

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 29.05.2015 , 29.07.2015 Justyna Kania
do góry