Ministerstwo Skarbu Państwa Sprzedaż na podstawie oferty publicznej -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Sprzedaż na podstawie oferty publicznej

Sprzedaż na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzonym w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Przez ofertę publiczną należy rozumieć udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga co do zasady udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, natomiast w niektórych przypadkach konieczne jest udostępnienie memorandum informacyjnego.. Do sprzedaży akcji Skarbu Państwa na podstawie oferty publicznej może dojść zarówno w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO), najczęściej powiązanej z wprowadzeniem i dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym  jak i wtórnej (kolejnej) oferty publicznej (SPO). Akcje są sprzedawane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.01.2015 , 02.07.2015 Redaktor MSP
do góry