Ministerstwo Skarbu Państwa Sprzedaż akcji w obrocie zorganizowanym -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Sprzedaż akcji w obrocie zorganizowanym

Jeden z trybów prywatyzacji pośredniej dopuszczony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Regulowany rynek papierów wartościowych stanowi najbardziej prestiżowy segment rynku papierów wartościowych, na którym mogą zawierać transakcje kupna i sprzedaży inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. indywidualni i instytucjonalni.  Tryb ten dotyczy wyłącznie spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego. Do trybu tego zastosowanie mają przepisy regulujące obrót papierami wartościowymi, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 1382).

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 13.01.2015 Justyna Kania
do góry