Ministerstwo Skarbu Państwa Sprzedaż akcji poza obrotem zorganizowanym -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Sprzedaż akcji poza obrotem zorganizowanym

Sprzedaż akcji, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży, zorganizowanego kupna i sprzedaży, zorganizowanego i prowadzonego przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.

Sprzedaż akcji z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży następuje na podstawie umowy zbycia akcji po zamieszczeniu oferty sprzedaży akcji na stronie internetowej organizatora systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży oraz udostępnieniu tej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i dokonaniu wyboru nabywcy akcji. System kojarzący oferty kupna i sprzedaży organizuje i prowadzi, na podstawie umowy zawartej ze zbywcą, spółka prowadząca rynek regulowany. System kojarzący oferty kupna i sprzedaży organizuje się i prowadzi w formie elektronicznej, w ramach systemu transakcyjnego organizatora systemu. Umowa ta określa zasady współpracy i współdziałania w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży, a w szczególności:

  1. zasady współpracy i współdziałania;
  2. zasady płatności oraz ustalania wysokości wynagrodzenia organizatora systemu;
  3. regulamin systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży, stanowiący załącznik do umowy.

Uczestnikiem systemu może być wyłącznie firma inwestycyjna, za pośrednictwem której mogą być składane oferty sprzedaży oraz oferty kupna w ramach systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży. Oferowanie akcji do sprzedaży z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży odbywa się w cyklach tygodniowych. Oferta sprzedaży akcji, przygotowana przez zbywcę we współpracy z oferującym, określa szczegółowe warunki zbywania akcji Skarbu Państwa.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.01.2015 , 02.07.2015 Redaktor MSP
do góry