Ministerstwo Skarbu Państwa Przetarg publiczny -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przetarg publiczny

Jeden z trybów prywatyzacji pośredniej przewidziany w art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Przetarg publiczny polega na publicznym zaproszeniu potencjalnych nabywców do składania ofert na zakup akcji/udziałów Skarbu Państwa. W zaproszeniu do przetargu Minister Skarbu Państwa określa m.in. liczbę i rodzaj akcji/udziałów będących przedmiotem przetargu, minimalną cenę sprzedaży, minimalne wymagania dotyczące zobowiązań inwestycyjnych i socjalnych, wysokość wadium oraz termin, miejsce i formę jego wniesienia oraz sposób składania ofert i zakres przedkładanych przez oferenta informacji.

Po upływie terminu składania ofert komisja powołana przez Ministra Skarbu Państwa w trybie jawnym otwiera wszystkie złożone przez potencjalnych nabywców oferty oraz ocenia ich zgodność z ogłoszeniem. Następnie w trybie niejawnym merytorycznie ocenia złożone oferty oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty albo odstępuje od przeprowadzenia przetargu bez rozstrzygnięcia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja kieruje się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o przetargu, w szczególności ceną, sposobem i terminem zapłaty ceny.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 13.01.2015 Justyna Kania
do góry