Ministerstwo Skarbu Państwa Prywatyzacja pośrednia -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prywatyzacja pośrednia

Prywatyzacja pośrednia, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, dalej jako „Ustawa”, polega na zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach.

Zanim zainicjowany zostanie proces prywatyzacji pośredniej przedsiębiorstwa państwowego, musi zostać przeprowadzona komercjalizacja danego podmiotu. Polega ona na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę (akcyjną albo z ograniczoną odpowiedzialnością) Skarbu Państwa. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy. Z uzasadnionym wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu komunalizacji może wystąpić do Ministra Skarbu Państwa organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 69b Ustawy, przepisy o zbywaniu akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (art. 33-35 Ustawy), stosuje się również do zbywania należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w innym trybie niż określone w Ustawie.

Przed zaoferowaniem zbycia akcji lub udziałów spółki Skarbu Państwa, Minister Skarbu Państwa dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki. Ponadto, Minister może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska oraz innym, każdorazowo określonym, jeśli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa. Minister Skarbu Państwa może też zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska. Zakres ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki określa każdorazowo Minister Skarbu Państwa, uwzględniając specyfikę spółki oraz poziom zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w spółce. Zakres analizy oraz inne istotne w tym zakresie informacje określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie analiz spółki, przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 663).

Zbywanie akcji/udziałów Skarbu Państwa w innym trybie niż wskazany w art. 33 ust. 1 Ustawy trybie wymaga uzyskania zgody Rady Ministrów, pod rygorem nieważności.

Istnieje możliwość zbycia akcji/udziałów Skarbu Państwa w trybie innym niż publiczny, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy, bez obowiązku występowania o zgodę Rady Ministrów, w przypadku, gdy nabywca i cena są wskazane w umowie prywatyzacyjnej, a zbycie dotyczy akcji/udziałów spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 50%   kapitału zakładowego lub zbycie dotyczy akcji/udziałów, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego.

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące trybu zbywania akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa oraz formy zapłaty za akcje/udziały zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664), a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa (Dz U. z 2004 r Nr 269, poz. 2666, z późn. zm.).

Wyboru jednego z trybów zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy, dokonuje Minister Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę w szczególności stopień skomplikowania planowanej transakcji zbycia akcji/udziałów, a także wielkość i kondycję ekonomiczno-finansową podmiotu, którego akcje/udziały będą przedmiotem zbycia.

Zapewnienie publicznego charakteru zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa wymaga ogłoszenia oferty zbycia akcji, zaproszenia do składania ofert w przetargu, zaproszenia do negocjacji lub zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministra Skarbu Państwa.

W ramach prywatyzacji pośredniej zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy co do zasady, zbywanie akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa następuje w jednym z poniższych trybów:

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 13.07.2015 Justyna Kania
do góry