Ministerstwo Skarbu Państwa Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania

Jeden z trybów prywatyzacji bezpośredniej przewidziany w art. 51-52 Ustawy.

W przypadku oddawania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, ustawodawca ograniczył krąg podmiotów, którym prywatyzowane przedsiębiorstwo może być przekazane, poprzez preferowanie spółek kapitałowych osób fizycznych, z udziałem pracowników przedsiębiorstwa państwowego. Umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania jest zawierana na okres nieprzekraczający 15 lat. Jeżeli spółka spełnia wymagania określone w Ustawie, może przejąć do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwo z pominięciem trybu publicznego.

Zastosowanie tej ścieżki prywatyzacji wiąże się z koniecznością ponoszenia przez spółkę opłat na rzecz Skarbu Państwa w postaci rat kapitałowych i opłat dodatkowych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2667). Ich wysokość jest uzależniona od wartości przedmiotu umowy oraz czasu trwania umowy. Z uwagi na fakt, iż są to znaczące obciążenia, stosowanie tej formy prywatyzacji powinno ograniczać się do przedsiębiorstw o korzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Ponadto wymagane jest spełnienie przez spółki ubiegające się o możliwość odpłatnego korzystania z przedsiębiorstwa szeregu warunków (zgromadzenie odpowiedniego kapitału, korzystnej jego struktury, opracowania realnego planu działania, itp.), wskazujących na efektywne działanie spółki oraz możliwość wywiązywania się z zobowiązań, w tym na rzecz Skarbu Państwa.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 13.01.2015 Justyna Kania
do góry