Ministerstwo Skarbu Państwa Prywatyzacja bezpośrednia -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prywatyzacja bezpośrednia

Prywatyzacja bezpośrednia, zgodnie z art. 39 Ustawy polega na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez:

  1. sprzedaż przedsiębiorstwa,
  2. wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
  3. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Prywatyzacja bezpośrednia umożliwia dokonywanie szybkich zmian własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych.

Prywatyzacja ta ma charakter bezpośredni, gdyż realizowana jest bez przyjmowania przez przedsiębiorstwo państwowe formy organizacyjno-prawnej
w postaci jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Cechą wyróżniającą prywatyzację bezpośrednią jest dokonywanie jej przez organy założycielskie przedsiębiorstw państwowych w imieniu Skarbu Państwa, za zgodą Ministra Skarbu Państwa. Proces przygotowania i realizacji prywatyzacji bezpośredniej jest zdecentralizowany - decydującą rolę odgrywają tu organy założycielskie – przeważnie są nimi wojewodowie. Minister Skarbu Państwa w ustawowym zakresie kontroluje i nadzoruje prywatyzację bezpośrednią przez wyrażenie zgody na uruchomienie realizacji poszczególnych projektów.

W gestii organu założycielskiego leży inicjowanie procesu prywatyzacji bezpośredniej, przygotowanie przedsiębiorstwa państwowego do prywatyzacji, wyłanianie inwestorów, ustalanie warunków transakcji, a po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na prywatyzację danego przedsiębiorstwa państwowego, sfinalizowanie procesu prywatyzacji i podpisanie w imieniu Skarbu Państwa odpowiednich umów z inwestorem. Wyróżnia się 3 formy prywatyzacji bezpośredniej.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 08.07.2009 , 13.07.2015 Justyna Kania
do góry