Ministerstwo Skarbu Państwa Komunalizacja mienia Skarbu Państwa - Komunalizacja -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Komunalizacja

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa może nastąpić poprzez przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, Minister Skarbu Państwa, może zbyć nieodpłatnie pakiet akcji spółki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli podstawowy wykonywany przedmiot działalności spółki służy realizacji zadań własnych tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego i spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego - art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 roku, poz. 216, ze zm.).

Wniosek wymaga przedłożenia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji/udziałów w związku z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), zapisem art. 12 pkt 8 lit. „g” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) oraz zapisem art. 18 pkt 19 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 roku,  poz. 596 ze zm.)

Wnioskodawca winien również przedstawić koncepcję wykorzystania mienia Spółki w kontekście realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 ze zm.) umożliwia nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz samorządu województwa, zgodnie, z którym przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa, będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego wykonywaniu zadań gospodarczych, przekraczających zakres użyteczności publicznej, może nastąpić na wniosek zarządu województwa, jeżeli mienie to ma służyć strategii rozwoju województwa i wojewódzkich programów, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.

Wniosek złożony przez zarząd województwa w powyższym trybie musi zawierać uzasadnienie, iż przekazane mienie ma służyć:

  • realizacji strategii rozwoju województwa i wojewódzkich programów gospodarczych oraz
  • wykonywaniu zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej.

Niezbędne jest przedłożenie aktualnego dokumentu strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich, jak również uchwały sejmiku województwa w sprawie przyjęcia strategii rozwoju województwa, zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa.

W przypadku gdy wniosek dotyczy przekazania akcji/udziałów w tym trybie, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę sejmiku województwa o przystąpieniu do spółki prawa handlowego - art. 18 pkt 19 lit. „e” ustawy o samorządzie województwa.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształeń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 14.11.2008 , 30.07.2015 Justyna Kania
do góry