Ministerstwo Skarbu Państwa Komercjalizacja państwowych instytucji filmowych -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Komercjalizacja państwowych instytucji filmowych

Do komercjalizacji państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji, z tym że:

  1. komercjalizacja państwowej instytucji filmowej może być dokonana na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub za zgodą tego ministra na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej;
  2. o sporządzeniu aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej powiadamia się Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma prawo wglądu w dokumentację rachunkową i księgi handlowe spółki powstałej z przekształcenia państwowej instytucji filmowej oraz przysługuje mu prawo zgłaszania uwag i występowania z wnioskami dotyczącymi spraw tej spółki - do czasu jej sprywatyzowania;
  3. z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej instytucję tę wykreśla się z rejestru instytucji filmowych;
  4. na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Rada Ministrów może w formie uchwały udzielić zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów lub akcji skomercjalizowanych państwowych instytucji filmowych poprzez ich nieodpłatne wniesienie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma obowiązek je zbyć w terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Prawny i Procesowy
Ostatnia zmiana: 13.07.2015
do góry