Ministerstwo Skarbu Państwa Program prywatyzacji na lata 2008-2011 - Kierunki i plany prywatyzacji -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Kierunki i plany prywatyzacji

Program prywatyzacji na lata 2008-2011

nieaktualny

Wybierz temat

Program prywatyzacji na lata 2008-2011

Przygotowany plan prywatyzacji jest realizacją zapowiedzianych w expose Premiera Donalda Tuska działań mających na celu odblokowanie i przyspieszenie prywatyzacji:

“W ciągu pierwszego półrocza przyjmiemy i ogłosimy czteroletni program prywatyzacji i ustalimy precyzyjnie wykaz spółek, które nie podlegając prywatyzacji, zostaną przekazane samorządowi, a także wykaz tych spółek, które państwo uzna za strategiczne, a więc niepodlegające prywatyzacji”.

Przeprowadzenie prywatyzacji w latach 2008-2011 wymaga przyjęcia przygotowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa zmian w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, zakładających:

  1. zwiększenie jawności i przejrzystości procesów prywatyzacyjnych,
  2. rozszerzenie możliwości dokonywania bezpłatnego przekazywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa,
  3. dostosowanie zasad wynagrodzeń członków Zarządów Spółek Skarbu Państwa do realiów rynkowych,
  4. sprzedaż akcji/udziałów spółek w drodze aukcji ogłoszonej publicznie,
  5. uproszczenie procedur prywatyzacyjnych,
  6. zmniejszenie kosztów prywatyzacyjnych,
  7. skrócenie czasu trwania procesów prywatyzacyjnych.

Plan prywatyzacji obejmuje zarówno spółki z tak ważnych sektorów jak instytucje finansowe czy energetyka, chemia i przemysł naftowy – gdzie prywatyzacja będzie rozpoczynana lub kontynuowana - jak również przemysł: maszynowy, metalowy, elektroniczny, elektrotechniczny, spirytusowy, spożywczy, drzewny i papierniczy, meblowy, odzieżowy i surowców odzieżowych, transport i spedycja, przedsiębiorstwa handlowe
i jednostki usługowe oraz pakiety mniejszościowe (resztówki), czy spółki z Programu NFI.

Wg stanu na dzień 31.03.2008 roku Minister Skarbu Państwa wykonuje prawa z akcji i udziałów w 1237 spółkach. Z tej liczby 350 spółek znajduje się w stanie likwidacji, upadłości lub nie prowadzą działalności. Wśród pozostałych 887 czynnych spółek, 363 (41%) to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Opracowana w Ministerstwie Skarbu Państwa ramowa lista zamierzeń prywatyzacyjnych na lata 2008-2011 obejmuje 740 podmiotów (w tym PZU S.A. po rozstrzygnięciu sporu z EUREKO) nadzorowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Ponadto do prywatyzacji zgłoszone zostały 2 spółki podlegające Ministrowi Gospodarki, 16 podmiotów podlegających Ministrowi Obrony Narodowej i 3 zgłoszone przez Ministra Infrastruktury. Poza listą pozostaje 25 podmiotów nie przeznaczonych do prywatyzacji. Prywatyzacji nie będzie podlegać również 19 spółek z grupy mediów publicznych. Odrębny wykaz stanowią 23 podmioty, w stosunku do których przewiduje się możliwość przesunięcia prywatyzacji w czasie oraz 4 spółki, które zostaną postawione w stan likwidacji po zakończeniu działań, dla których zostały powołane. Pozostałe spółki objęte są procesami wniesienia przedsiębiorstwa do spółki i konsolidacji.

Przekształcenia własnościowe w poszczególnych branżach realizowane będą zgodnie z rządowymi programami i strategiami sektorowymi, zarówno obowiązującymi jak i zmienianymi i przyjmowanymi w trakcie realizacji programu. W latach 2008-2011 planuje się zakończenie procesu przekształceń własnościowych w większości ww. branż i sektorów. Jako najważniejsze wymienić można:

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 22.04.2008 , 13.07.2015 Justyna Kania
do góry