Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Opublikowane: 09.12.2016

Zgłoszenia kandydatów należy składać do 21.12.2016 r. osobiście w siedzibie Spółki, w sekretariacie od 8:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 40-951 Katowice, al. Korfantego 9. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. w Katowicach – nie otwierać”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata. Zgłoszenie kandydatów po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Rafał Harat
Ostatnia zmiana: 09.12.2016 Aleksandra Sierpińska
do góry