Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej PGNiG SA w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska nowej V wspólnej kadencji Zarządu PGNiG SA. - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej PGNiG SA w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska nowej V wspólnej kadencji Zarządu PGNiG SA.

Opublikowane: 25.10.2016

Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko …… (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy – jeden kandydat może kandydować na tylko jedno stanowisko) w PGNiG S.A.” na adres: PGNiG S.A. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Konkurs na członków Zarządu

Rada Nadzorcza PGNiG SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujące stanowiska nowej V wspólnej kadencji Zarządu PGNiG SA.

RADA NADZORCZA PGNiG S.A.

(Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.)  w Warszawie

działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujące stanowiska nowej V wspólnej kadencji Zarządu PGNiG S.A.:

Prezes Zarządu

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu muszą:

 • posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny do uzyskanego za granicą);
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 7-letni staż pracy;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego;
 • doświadczenie zawodowe w branży energetycznej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
 • doświadczenie we wdrażaniu strategii, zarządzaniu i kierowaniu złożonymi projektami i organizacjami.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość otoczenia regulacyjnego rynków energii U.E.

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych musza:

 • posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny do uzyskanego za granicą);
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadać co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracy;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie na stanowisku szczebla kierowniczego;
 • doświadczenie zawodowe w branży energetycznej lub w instytucjach administracji właściwych ds. rynku gazu i paliw, bezpieczeństwa energetycznego;
 • znajomość rynku  gazu ziemnego, ropy i paliw oraz otoczenia regulacyjnego dotyczącego tych rynków.  

 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych muszą:

 • posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny do uzyskanego za granicą);
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadać co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracy;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie na stanowisku szczebla kierowniczego;
 • doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości, audytu i kontroli finansowej.
 • doświadczenie zawodowe w branży energetycznej lub w instytucjach administracji właściwych ds. rynku gazu i paliw, bezpieczeństwa energetycznego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • dyplom MBA, stopień doktora nauk ekonomicznych lub ukończone studia w zakresie  zarządzania lub nauk ekonomicznych.

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych muszą:

 • posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny do uzyskanego za granicą);
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracy;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie na stanowisku szczebla kierowniczego;
 • doświadczenie zawodowe w branży energetycznej lub w instytucjach administracji właściwych ds. rynku gazu i paliw, bezpieczeństwa energetycznego;
 • znajomość funkcjonowania spółek i grup kapitałowych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • dyplom MBA, ukończone studia w zakresie nauk prawnych.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju muszą posiadać:

 • posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny do uzyskanego za granicą);
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego i negocjacji;

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego.

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wyżej wymienione stanowiska proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenia kandydatury w formie pisemnej, które zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail wraz ze wskazaniem stanowiska, na jakie kandyduje;
 2. Kwestionariusza osobowego, listu motywacyjnego wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 3. Dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. Dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje kandydata (w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych);
 5. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenia o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego;
 8. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., oświadczenia w sprawie złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia  lustracyjnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. nr 165, poz. 1171);
 9. Oświadczenia o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym z oskarżenia publicznego;
 10. Oświadczenia, iż kandydat nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 11. Oświadczenia w przedmiocie uczestnictwa w organach albo pełnienia funkcji na podstawie mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce samorządu terytorialnego;
 12. Oświadczenia w przedmiocie pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej lub ponadzakładowej organizacji związkowej działającej w podmiocie, którego dotyczy postępowanie;
 13. Oświadczenia w przedmiocie prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie;
 14. Zobowiązania kandydata, w przypadku powołania w skład Zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228);
 15. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez PGNiG S.A. moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)”.

Ww. dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej Rozporządzeniem.

Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko …… (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy – jeden kandydat może kandydować na tylko jedno stanowisko) w PGNiG S.A.” na adres: PGNiG S.A. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Zgłoszenia składane osobiście będą przyjmowane w siedzibie Spółki 01-224 Warszawa ul. M. Kasprzaka 25, budynek SCADA, pok 215, godz. 9.00 – 15.00

Termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu 10 listopada 2016 r o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

Dokumenty zawierające informacje o działalności Spółki a także Statut PGNiG SA., Regulamin Zarządu PGNiG SA., Regulamin Rady Nadzorczej PGNiG SA. Regulamin Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. oraz wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego są udostępnione na stronie internetowej www.pgnig.pl.

Rada Nadzorcza informuje, iż kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą PGNiG SA.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 listopada 2016 r. w obecności przedstawicieli Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Rozmowy kwalifikacyjne z Radą Nadzorczą zostaną przeprowadzone w dniach 6 – 16  grudnia 2016 r. w siedzibie Spółki bądź w innym wskazanym miejscu. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy z Radą Nadzorczą telefonicznie i pocztą elektroniczną do dnia
25 listopada 2016 r. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną z Radą Nadzorczą w wyznaczonym miejscu i terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.  Informujemy, że Rada Nadzorcza skontaktuje się wyłącznie z kandydatami, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie przyjmowania oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zagadnienia podstawowe będące przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych:

Rada Nadzorcza Spółki PGNiG S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego, w odniesieniu do każdego z wymienionych stanowisk, bez jego rozstrzygnięcia i bez podawania przyczyny.

Załączniki:
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
Kwestionariusz osobowy kandydata na prezesa
Kwestionariusz osobowy kandydata na wiceprezesa
Zał. nr 1 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności
Zał. nr 2 oświadczenie o pełni praw publicznych
Zał. nr 3 oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom
Zał. nr 4 Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Zał. nr 5 oświadczenie o nietoczącym się postepowaniu karnym
Zał. nr 6 oświadczenie o nieskazaniu wyrokiem
Zał. nr 7 oświadczenie o uczestnictwie w organach na podstawie mandatu
Zał. nr 8 oświadczenie o pełnieniu funkcji w organizacji związkowej
Zał. nr 9 oświadczenie o  braku konfliktu interesów
Zał. nr 10 oświadczenie o poświadczeniu bezpieczeństwa
Zał. nr 11 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Rada Nadzorcza PGNiG
Ostatnia zmiana: 25.10.2016
do góry