Ministerstwo Skarbu Państwa Egzaminy dla kandydatów na członków RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

Baza Kandydatów na członków rad nadzorczych

Informacja archiwalna

Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi Bazę Kandydatów na członków rad nadzorczych, w której zarejestrowane są osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). jest jedynym akcjonariuszem, zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji – w przypadku osób, które złożyły egzamin rejestracja dokonywana jest automatycznie po wydaniu dyplomów potwierdzających zdanie egzaminu.

Osoby zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, mogą zostać zarejestrowane w Bazie Kandydatów na wniosek osoby zainteresowanej. Nie oznacza to nadania tym osobom uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych, gdyż ich posiadanie potwierdzają dokumenty, wydane przez właściwą instytucję.

Wniosek o rejestrację w Bazie Kandydatów składany przez osoby zwolnione z egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia powinien zawierać:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych,
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku zdania egzaminu.

Do pobrania:

Wzór kwestionariusza

W przypadku posiadania uprawnień zwalniających z obowiązku zdania ww. egzaminu nadanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o rejestrację w Bazie Kandydatów, składany w oparciu o § 5 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, powinien zawierać:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych,
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia zwalniającego z obowiązku zdania egzaminu nadanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • oryginał tłumaczenia na język polski dokumentu, który potwierdza posiadanie określonego uprawnienia, sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
  • dokument wydany przez właściwą instytucję, potwierdzający że posiadane uprawnienie uznaje się za równorzędne z nadanym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, lub informację wskazującą okoliczności uzasadniające uznanie posiadanego uprawnienia za równorzędne z nadanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć do Ministerstwa Skarbu Państwa lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Ministra
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Beata Trejnowska
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 06.03.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry