Ministerstwo Skarbu Państwa Egzaminy dla kandydatów na członków RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

 

Zakres tematyczny egzaminu

Informacja archiwalna

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje zagadnienia określone w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). jest jedynym akcjonariuszem:

 • komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych;
 • tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja spółek handlowych;
 • zasady obrotu papierami wartościowymi, funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego i narodowych funduszy inwestycyjnych;
 • prawo pracy;
 • stosunki cywilnoprawne w obrocie gospodarczym;
 • prawo upadłościowe i naprawcze;
 • zasady działalności gospodarczej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
 • zarządzanie podmiotami gospodarczymi i analiza marketingowa przedsiębiorstwa;
 • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych;
 • rachunkowość i finanse w spółkach handlowych;
 • metody wyceny wartości podmiotów gospodarczych;
 • kompetencje organów spółek handlowych;
 • zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Powyższy zakres tematyczny obowiązuje w obu częściach egzaminu (pisemnej i ustnej).

Ze względu na szeroki zakres tematyczny, w celu ułatwienia przygotowywania się do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, prezentujemy wykaz podstawowych aktów prawnych, proponowaną literaturę oraz przykładowe pytania części pisemnej egzaminu. Zamieszczone pytania przykładowe nie stanowią odwzorowania bazy pytań egzaminacyjnych. Baza pytań egzaminacyjnych jest aktualizowana w miarę potrzeb i zmieniających się przepisów prawa.

Do pobrania:

Podstawowe akty prawne oraz proponowana literatura, z wyłączeniem pozycji omawiających akty prawne

Przykładowe pytania części pisemnej egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Beata Trejnowska
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 06.03.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry