Ministerstwo Skarbu Państwa Egzaminy dla kandydatów na członków RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

 

Zasady przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Informacja archiwalna

Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). jest jedynym akcjonariuszem oraz postanowieniami zarządzenia Nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

 1. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Ministra Skarbu Państwa.
 2. Stałym miejscem przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych jest siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa - Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6.
 3. Egzamin składa się z dwóch części:
  • pisemnej – test wielokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań; czas przeznaczony na jego rozwiązanie wynosi 150 minut;
  • ustnej – sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie nadzorczej; warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 100 pytań testu. Podczas części ustnej egzaminu osoba zdająca odpowiada na pytania zadawane bezpośrednio przez komisję egzaminacyjną.
 4. W razie niezaliczenia egzaminu w części pisemnej lub części ustnej, kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu w innym terminie. W takiej sytuacji kandydat zobowiązany jest zdać obie części egzaminu.
 5. Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział Warszawa – nr konta: 78 1130 1017 0019 9426 2520 0001.

W tytule wpłaty/przelewu wpisując „opłata za egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych - .......... (nazwisko i imię osoby przystępującej do egzaminu; w przypadku wpłaty dokonywanej przez ośrodek szkoleniowy należy wskazać ilość osób, za którą wnosi się opłatę)”.

 1. Koszty związane z uczestnictwem w egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych ponosi osoba przystępująca do egzaminu.
 2. Osoby, które złożą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują dyplom potwierdzający zdanie egzaminu. W przypadku zagubienia dyplomu, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Do wniosku o wydanie zaświadczenia załączyć należy czytelną kserokopię dowodu osobistego.

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Beata Trejnowska
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 06.03.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry