Ministerstwo Skarbu Państwa Walne Zgromadzenie AKcjonariuszy (WZA) - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Walne Zgromadzenie AKcjonariuszy (WZA)

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych obowiązuje nazwa Walne Zgromadzenie. Jednak inwestorzy posługują się utartym sformułowaniem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Naczelny organ spółki akcyjnej stanowiący o kluczowych sprawach dot. funkcjonowania spółki akcyjnej.

Wyróżnia się zwyczajne walne zgromadzenie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwoływane jest w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • powzięcia uchwały o podziale zysku, m.in. wypłacie dywidendy albo pokryciu straty;
  • udzielenia członkom organów zarządzających i nadzorujących absolutorium z wykonania przez nich w tym okresie obowiązków.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy jest zwoływane dodatkowo w określonych przypadkach wtedy, gdy zachodzi potrzeba rozpatrzenia ważnych dla spółki spraw. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwoływane jest przez zarząd spółki przez publikację ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może zwołać w określonych przypadkach rada nadzorcza spółki, a także akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej oraz osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu(tzw. dzień referencyjny), który został ustalony na 16 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Do uprawnień walnego zgromadzenia należy też m.in. zmiana statutu spółki, udzielanie zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabycie i zbycie nieruchomości (chyba że statut stanowi inaczej) i emisja obligacji zamiennych. Kompetencje i regulacje dotyczące walnego zgromadzenia określone są przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w pozostałym zakresie w statucie spółki akcyjnej.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry