Ministerstwo Skarbu Państwa Świadectwo depozytowe - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Świadectwo depozytowe

Imienny dokument potwierdzający posiadanie przez osobę, na którą został wystawiony, prawa własności określonych papierów wartościowych występujących w formie zdematerializowanej, zapisanych na rachunku.

Świadectwo depozytowe wystawiane jest na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych przez podmiot prowadzący ten rachunek (np. dom maklerski). Dokument wystawiany jest na piśmie oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych. Świadectwo depozytowe zawiera m.in. dane właściciela rachunku, liczbę papierów wartościowych oraz informacje o celu wystawienia świadectwa. Świadectwo depozytowe może dotyczyć całości lub jedynie określonej części papierów wartościowych posiadanych przez daną osobę na rachunku w zależności od potrzeb inwestora. Papiery wartościowe wskazane na świadectwie depozytowym są w momencie jego wystawienia blokowane na rachunku danej osoby i nie mogą być przedmiotem obrotu do momentu utraty ważności świadectwa depozytowego lub jego zwrotu wystawcy. Świadectwo depozytowe potwierdza uprawnienie posiadacza papierów wartościowych do realizacji wynikających z nich uprawnień, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, za wyjątkiem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry