Ministerstwo Skarbu Państwa Rynek pieniężny - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Rynek pieniężny

Segment rynku finansowego, na którym dokonywane są transakcje, w których kupujący i sprzedający realizują transakcje rozliczane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej o terminie zapadalności do jednego roku.

Celem rynku pieniężnego jest dostarczenie krótkoterminowego kapitału na finansowanie działalności bieżącej banków oraz przedsiębiorstw, jak również stworzenie możliwości zyskownego lokowania wolnej gotówki. Inaczej mówiąc, rynek pieniężny jest miejscem, gdzie podmioty posiadające nadmiar kapitału oferują go tym, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na pieniądz.

Do najważniejszych funkcji rynku pieniężnego należy wyrównanie niedoborów lub nadwyżek płynności banków, określenie wysokości stopy procentowej w krótkim i średnim okresie oraz stworzenie bankowi centralnemu możliwości realizowania polityki pieniężnej. Uczestnikami rynku pieniężnego w Polsce są: NBP, banki komercyjne i brokerzy, rząd (emitent bonów skarbowych), spółki (emitenci bonów komercyjnych) oraz przedsiębiorstwa i osoby prywatne (nabywcy). Do instrumentów rynku pieniężnego w Polsce zalicza się przede wszystkim 13 i 52 tygodniowe bony skarbowe, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw oraz pożyczki i depozyty na międzybankowym rynku pieniężnym o różnym terminie zapadalności, od natychmiastowych O/N (overnight, na noc) do 1Y (jednoroczne).

Podmiotami przeprowadzającymi transakcje na rynku mogą być zarówno banki czy państwo, jak i instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne czy osoby fizyczne. Kluczowe znaczenie mają jednak banki komercyjne, w praktyce tworzące ten rynek, oraz bank centralny, który swoją polityką wpływa na wielkość podaży pieniądza i cenę kredytu, czyli na najistotniejsze uwarunkowania sytuacji na rynku pieniężnym. Najważniejszymi na świecie rynkami pieniężnymi są rynek londyński, nowojorski i tokijski.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry