Ministerstwo Skarbu Państwa Rynek kapitałowy - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Rynek kapitałowy

Segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio- i długoterminowych (czyli o terminie zwrotu dłuższym niż jeden rok) instrumentów finansowych (np. akcji i obligacji) przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

Celem rynku kapitałowego jest umożliwienie pozyskiwania środków finansowych na zapewniającą dochody działalność inwestycyjną. Przepływ środków finansowych na rynku kapitałowym następuje od osób posiadających nadmiar oszczędności do tych, którym brakuje środków finansowych, a którzy w zamian oferują zyskowne zainwestowanie pozyskanego kapitału. W ten sposób na rynku kapitałowym dochodzi do transformacji oszczędności w inwestycje. Uczestnikami rynku kapitałowego są: instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe), samodzielne podmioty (np. maklerzy giełdowi działający we własnym imieniu i na własny rachunek), indywidualni inwestorzy (osoby fizyczne), a także instytucje prowadzące i wspierające handel papierami wartościowymi lub nadzorujące rynek (giełda papierów wartościowych, domy maklerskie, animatorzy rynku, doradcy inwestycyjni, instytucje nadzoru finansowego).

Rynek kapitałowy można podzielić:

  • ze względu na zakres rynku i formę nadzoru na: publiczny (oferta kierowana do nieoznaczonego adresata lub do więcej niż 149 osób) i niepubliczny (emisja jest skierowana do ograniczonej liczby inwestorów);
  • ze względu na rodzaj sprzedaży na: pierwotny (sprzedaży papierów wartościowych dokonuje ich emitent, zazwyczaj w sytuacji wprowadzenia akcji danej spółki na giełdę) i wtórny (sprzedaż papierów wartościowych przez inne niż emitent osoby, inaczej mówiąc jest to już obrót papierami wartościowymi przez inwestorów).

Rynek wtórny z kolei dzieli się na dwa segmenty: giełdowy (obrót papierami wartościowymi na giełdzie) i pozagiełdowy oraz regulowany (zorganizowany system obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, zapewniający równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie, stwarzający jednakowe warunki nabywania i zbywania papierów wartościowych) i nieregulowany (ang. over the counter, OTC).

Dobrze rozwinięty i sprawnie działający rynek kapitałowy ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i jest świetnym barometrem koniunktury gospodarczej. Rynek kapitałowy umożliwia:

  • właściwą alokację kapitału – swobodny przepływ kapitału między różnymi sektorami rynku finansowego i częściami gospodarki, co sprzyja rozwojowi najbardziej dochodowych sektorów;
  • mobilizację kapitału – większy i łatwiejszy dostęp do kapitału posiadanego przez inwestorów umożliwia finansowanie dużych inwestycji;
  • ocenę kapitału – w naturalny sposób rynek kieruje kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. do najbardziej efektywnych spółek, tym samym dokonując oceny strategii rozwoju tych spółek i sposobu zarządzania nimi (co w konsekwencji prowadzi do obiektywnej wyceny papierów wartościowych);
  • transformację kapitału – dzięki czemu oszczędności zostają zamienione w środki finansujące rozwój (inwestycje).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry