Ministerstwo Skarbu Państwa Rynek hurtowy Catalyst - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Rynek hurtowy Catalyst

Prowadzony od 30.09.2009 r. przez BondSpot S.A. w ramach rynku Catalyst zorganizowany rynek handlu hurtowego dłużnymi instrumentami finansowymi w Polsce, w tym obligacjami skarbowymi, obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi.

BondSpot S.A. prowadzi rynek hurtowy Catalyst Catalyst Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A. w formie Rynku Regulowanego (RR BS) oraz Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO BS). Na rynku hurtowym próg dopuszczenia emisji wynosi 5 000 000 zł wg ceny nominalnej, a instrumenty notowane są w systemie notowań ciągłych. Na rynku hurtowym minimalna wartość instrumentów finansowych w zleceniu liczona według ceny nominalnej została określona na 100 000 zł (na rynku detalicznym wartością minimalną jest 1 obligacja). W przeciwieństwie do rynku detalicznego Catalyst, na rynku hurtowym istnieje możliwość zawierania transakcji negocjowanych, a wahania kursu instrumentu dłużnego są nieograniczone. Wszystkie transakcje zawierane na rynku hurtowym Catalyst są rozliczane i gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Rynek hurtowy Catalyst funkcjonuje na podstawie Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego oraz Szczegółowych Zasad Obrotu na Regulowanym Rynku Pozagiełdowym w przypadku RR BS oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot w przypadku ASO BS.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry