Ministerstwo Skarbu Państwa Rynek detaliczny Catalyst - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Rynek detaliczny Catalyst

Prowadzony jest od 30.09.2009 r przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst zorganizowany rynek handlu detalicznego dłużnymi instrumentami finansowymi w Polsce, w tym obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi rynek detaliczny Catalyst Catalyst Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A. w formie rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu (ASO). Na rynku regulowanym detalicznym próg dopuszczenia emisji wynosi 200 000 € według ceny nominalnej, a instrumenty notowane są w systemie notowań ciągłych.

Na rynku detalicznym minimalną wartością instrumentów finansowych w zleceniu jest 1 obligacja (na rynku hurtowym jest to pakiet o wartości 100 000 zł według ceny nominalnej). Można także zawierać transakcje pakietowe, które są transakcjami negocjowanymi. Wahania kursu instrumentu dłużnego ograniczone są do 3 punktów procentowych od kursu odniesienia. Wszystkie transakcje zawierane na rynku detalicznym Catalyst są rozliczane i gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Rynek detaliczny Catalyst funkcjonuje na podstawie Regulaminu Giełdy i Szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP w przypadku rynku regulowanego oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w przypadku ASO.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry