Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo państwowe - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Przedsiębiorstwo państwowe

Samodzielny, samorządny i samofinansujący się przedsiębiorca posiadający osobowość prawną, tworzony przez organ założycielski, którym mogą być naczelne lub centralne organy administracji państwowej, Narodowy Bank Polski, banki państwowe lub w uzasadnionych przypadkach inny organ państwowy.

Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego określa jego nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania. Strukturę organizacyjną oraz kluczowe sprawy przedsiębiorstwa państwowego reguluje Statut uchwalony przez ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo państwowe podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą dokonania tego wpisu uzyskuje osobowość prawną. Organ założycielski wyposaża przedsiębiorstwo w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym o jego utworzeniu.

Organami przedsiębiorstwa państwowego są: ogólne zebranie pracowników, rada pracownicza oraz dyrektor przedsiębiorstwa.

Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym sprawuje organ założycielski, który dokonuje kontroli i oceny działalności przedsiębiorstwa oraz pracy dyrektora.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015 , 01.10.2015 Redaktor MSP
do góry