Ministerstwo Skarbu Państwa Prywatyzacja pośrednia - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Prywatyzacja pośrednia

Prywatyzacja polegająca na zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach w jednym z następujących trybów: oferta ogłoszona publicznie, przetarg publiczny, negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia, przyjęcie oferty złożonej przez podmiot ogłaszający wezwanie, aukcja ogłoszona publicznie, sprzedaż akcji na rynku regulowanym, sprzedaż na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym, stabilizacja pomocnicza, sprzedaż akcji poza obrotem zorganizowanym.

Zanim zainicjowany zostanie proces prywatyzacji pośredniej, musi zostać przeprowadzona komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, polegająca na jego przekształceniu w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Przed zaoferowaniem zbycia akcji lub udziałów Minister Skarbu Państwa zleca dokonanie analizy sytuacji prawnej majątku spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. Ponadto Minister może zlecić dokonanie innych analiz, jeśli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa. Wyboru trybu dokonuje Minister Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę w szczególności stopień skomplikowania planowanej transakcji, a także wielkość i kondycję ekonomiczno-finansową spółki. Dopuszczalne jest zbywanie akcji/udziałów z pominięciem wskazanych powyżej trybów, jeżeli Rada Ministrów wyrazi na to zgodę. Zgoda nie jest konieczna, jeśli zbycie dotyczy akcji/udziałów spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 50% kapitału zakładowego, a nabywca i cena są wskazane w umowie prywatyzacyjnej lub zbycie dotyczy akcji/udziałów spółek, w których Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry