Ministerstwo Skarbu Państwa Płynność finansowa - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Płynność finansowa

Zdolność podmiotu gospodarczego do terminowego regulowania bieżących (krótkoterminowych, płatnych w ciągu 12 miesięcy) zobowiązań finansowych.

Opóźnienia w wywiązywaniu się z bieżących zobowiązań mogą obniżać zaufanie kontrahentów i banków lub innych instytucji kredytujących do spółki, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jej bankructwa.

Zachowanie płynności finansowej oznacza, że przedsiębiorstwo dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi (gotówką i wierzytelnościami) oraz środkami obrotowymi, które można zamienić na gotówkę, żeby w każdej chwili, gdyby to było konieczne, uregulować swoje bieżące zobowiązania. Im szybciej przedsiębiorstwo może pozyskać w ten sposób gotówkę na realizację zobowiązań, tym wyższa jest jego płynność finansowa. Dla zapewnienia sobie możliwości ciągłego, niezakłóconego działania przedsiębiorstwo powinno dbać o zachowanie określonego poziomu płynności finansowej. Dlatego jej ocena jest głównym przedmiotem analizy finansowej przedsiębiorstwa, która może wskazywać na działania konieczne w celu poprawy zarządzania płynnością. Płynność finansowa przedsiębiorstwa powinna być zapewniona w stopniu odpowiednim do jego pozycji na rynku oraz jego rozwoju. Niekorzystne dla spółki mogą być zarówno zbyt niskie wskaźniki płynności, jak i jej zbyt wysoki poziom (to powoduje zamrożenie części kapitału obrotowego w finansowaniu bieżącej działalności, a tym samym zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa).

Płynność finansową można rozpatrywać w ujęciu statycznym (w odniesieniu do konkretnego momentu, np. do dnia bilansowego, wykorzystując podstawowe sprawozdania finansowe) oraz w ujęciu dynamicznym (w odniesieniu do konkretnego okresu, w oparciu o sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry