Ministerstwo Skarbu Państwa Papiery wartościowe - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Papiery wartościowe

Dokumenty, które powstają w drodze emisji, będące prawem majątkowym, stwierdzające uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub uprawnienia wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Do papierów wartościowych zaliczamy np.: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe i prawa majątkowe.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry