Ministerstwo Skarbu Państwa Narodowy Bank Polski (NBP) - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Narodowy Bank Polski (NBP)

Polski bank centralny. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Akty te gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa (chodzi przede wszystkim o niezależność od rządu, tak aby oddzielić wydawanie środków publicznych od kreacji pieniądza w gospodarce). Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej „Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku” celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.

NBP zapewnia też odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa (poprzez zarządzanie rezerwami dewizowym); zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego; dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego oraz przyczynia się do budowy i rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego w Polsce. Prowadzi również szereg działań o charakterze edukacyjnym (m.in. portal edukacyjny nbportal.pl).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry