Ministerstwo Skarbu Państwa List zastawny - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

List zastawny

Długoterminowy dłużny papier wartościowy emitowany przez banki hipoteczne.

Może być imienny lub na okaziciela oraz mieć formę dokumentu lub postać zdematerializowaną. Wyróżnia się listy zastawne hipoteczne, dla których podstawą emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipotekami, oraz listy zastawne publiczne, dla których podstawą emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom sektora publicznego (np. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny) lub gwarancji i kredytów poręczonych przez te podmioty.

Listy zastawne zobowiązują ich emitentów do wypłaty świadczeń pieniężnych (odsetek) oraz wykupu listów w określonym terminie. Wysokość i częstotliwość wypłat odsetek jest ustalana podczas emisji. Listy zastawne są papierem wartościowym o niskim ryzyku inwestycyjnym, porównywalnym do ryzyka inwestycji w papiery skarbowe.

Pierwsze listy zastawne w Polsce zostały wyemitowane w 2000 r. Głównymi ich nabywcami w naszym kraju są fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i banki. Listy zastawne mogą być przedmiotem obrotu wtórnego na rynku Catalyst. Podstawą prawną ich emisji jest Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry