Ministerstwo Skarbu Państwa Komercjalizacja - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Komercjalizacja

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Komercjalizacja danego podmiotu jest konieczna zanim zainicjowany zostanie proces prywatyzacji pośredniej przedsiębiorstwa państwowego. Dokonuje jej Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy. Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego może także wystąpić do Ministra Skarbu Państwa z uzasadnionym wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu komunalizacji. Do czasu sfinalizowania prywatyzacji przedsiębiorstwa Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). obejmuje 100 procent akcji lub udziałów.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry