Ministerstwo Skarbu Państwa Jednostka uczestnictwa - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Jednostka uczestnictwa

Tytuł prawny do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego.

Kiedy zdecydujemy się zainwestować w dany fundusz inwestycyjny, z chwilą dokonania wpłaty na jego rachunek (i po odjęciu określonych opłat manipulacyjnych czy prowizji) zostaną zakupione za nasze środki jednostki uczestnictwa tego funduszu. Nabędziemy zatem prawo do jakiejś części majątku funduszu, w zależności od wielkości dokonanej przez nas wpłaty w stosunku do wartości aktywów netto funduszu. Jednostka uczestnictwa ma określoną wartość, jest bowiem na bieżąco wyceniana (wyceny są dostępne w prasie codziennej, na stronach internetowych funduszy oraz domów maklerskich, w serwisach finansowych). Możemy zatem śledzić, jak rośnie (maleje) nasz majątek, mnożąc liczbę posiadanych przez nas jednostek uczestnictwa przez wartość jednostki uczestnictwa w danym dniu i odnosząc uzyskaną wielkość do wielkości kapitału, jaki wpłaciliśmy do funduszu (zainwestowaliśmy).

Wartość jednostki uczestnictwa danego funduszu jest dla nas miernikiem efektywności inwestycyjnej funduszu. Cena, po jakiej fundusz inwestycyjny sprzedaje inwestorom jednostki uczestnictwa, nie jest ceną stałą i zmienia się praktycznie każdego dnia. Zależy ona bowiem od wartości w danym dniu wszystkich instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Jednostki uczestnictwa nie są zbywalnym papierem wartościowym, są dziedziczne, ale nie można ich zbyć na rzecz osób trzecich. Mogą być zapisane w testamencie, a w przypadku jego braku wchodzą do masy spadkowej. Mogą być także przedmiotem zastawu. Jednostki uczestnictwa są podzielne, a ich wartość jest najczęściej podawana z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych jednostkami są certyfikaty inwestycyjne, będące papierami wartościowymi. Mogą one być przedmiotem obrotu na giełdzie.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry