Ministerstwo Skarbu Państwa Instrument finansowy - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Instrument finansowy

Określa zobowiązania finansowe jednej strony wobec drugiej.

Mogą one oznaczać dług (gdy jedna strona jest winna coś drugiej stronie, jak to się dzieje w przypadku obligacji) lub własność (posiadanie części spółki i praw z tym związanych, jak jest to w przypadku akcji).

W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi:

  • tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • opcje,
  • kontrakty terminowe,
  • swapy,
  • umowy forward na stopę procentową,
  • określone instrumenty pochodne.
  • inne określone instrumenty wyliczone enumeratywnie w ww. ustawie.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry