Ministerstwo Skarbu Państwa Hedging - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Hedging

Działania asekuracyjne, które mają na celu zmniejszenie do minimum strat inwestora i neutralizowanie ryzyka zmian cen/kursów instrumentów finansowych lub towarów.

Hedging zwykle odbywa się przy użyciu instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe, opcje czy swapy. Działania podejmowane w ramach operacji asekuracyjnych (inaczej transakcje hedgingowe), można podzielić na trzy grupy: dostosowanie strumieni finansowych (wpływów i wydatków inwestora) oraz rzeczowych do oczekiwanej zmiany kursu wybranych instrumentów pochodnych; zawieranie kontraktów terminowych (ang. futures contracts), równoważenie pozycji bilansowych wystawionych na ryzyko pozycjami ze znakiem przeciwnym, tak aby ewentualna strata na jednych była zrekompensowana zyskiem na innych.

Charakterystyczne dla hedgingu jest takie dobieranie do portfela inwestycyjnego instrumentów finansowych i dotyczących ich instrumentów pochodnych, aby ryzyko związane z obiema inwestycjami znosiło się wzajemnie. Transakcja na rynku instrumentów pochodnych zmierza zatem do osiągnięcia przeciwnego skutku niż inwestycje na rynku bazowym, tj. te, które zabezpieczamy. Uczestnik takiej operacji zakłada, że ewentualne straty, jakie poniesie, zostaną mu w całości lub w dużym stopniu pokryte przez zysk z tytułu inwestycji w instrumenty pochodne.

Można wyróżnić kilka rodzajów hedgingu:

  • stały (zajęcie określonej pozycji bez dokonywania zmian przez cały okres utrzymywania zabezpieczenia transakcji) i dynamiczny (ciągłe monitorowanie transakcji zabezpieczających i dokonywanie korekt na bieżąco);
  • doskonały (całkowicie neutralizuje ryzyko) i niedoskonały (częściej spotykany, ponieważ zmiany na rynku są trudne do przewidzenia - zawsze istnieje jakieś ryzyko);
  • sprzedażowy (inwestor zakłada, że w przyszłości dokona sprzedaży instrumentu na rynku bazowym po cenie, jaka w danym momencie nie jest jeszcze znana) i zakupowy (stosowany, gdy inwestor zamierza w przyszłości nabyć określony instrument i obawia się wzrostu ceny);
  • bezpośredni (gdy zarówno transakcja na rynku bazowym, jak i zabezpieczająca dotyczą tego samego towaru) i pośredni (inwestor znajduje inny towar, charakteryzujący się podobną zmiennością ceny zarówno co do siły, jak i kierunku, oraz instrument pochodny wystawiony na ten towar);
  • całkowity (dążenie do zabezpieczenia wszystkich transakcji narażonych na ryzyko) i częściowy (inwestor neutralizuje transakcjami zabezpieczającymi tylko część transakcji);
  • prosty (inwestor stosuje tylko jeden rodzaj instrumentów pochodnych) i kombinowany (używa kilka rodzajów).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry