Ministerstwo Skarbu Państwa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)

Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi.

Została założona w 1991 r., a od 2010 r. jest spółką notowaną na Głównym Rynku GPW.  Giełda Giełda Instytucja organizująca obrót instrumentami finansowymi (w tym papierami wartościowymi, jak akcje czy obligacje), zapewniająca koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu instrumentu finansowego i realizacji transakcji. Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z pózn. zm), o obrocie instrumentami finansowymi (z pózn. zm) i o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z pózn. zm).

Przedmiotem działalności GPW są:

  • prowadzenie giełdy lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem;
  • prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego;
  • organizowanie alternatywnego systemu obrotu.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry