Ministerstwo Skarbu Państwa Fundusz gwarancyjny - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Fundusz gwarancyjny

Fundusz rezerwowy finansowany przez funkcjonujące w Polsce powszechne towarzystwa emerytalne będący formą zabezpieczenia systemu kapitałowego.

Środki Funduszu Gwarancyjnego pochodzą z obowiązkowych składek odprowadzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Wysokość obowiązkowej składki do Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0,01% aktywów danego PTE. Całkowita wartość środków Funduszu Gwarancyjnego nie może przekroczyć 0,1% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy emerytalnych. Funkcja gwarancyjna Funduszu realizowana jest poprzez gwarantowanie wypłaty środków na rzecz funduszu emerytalnego w przypadku wystąpienia niedoboru aktywów funduszu wynikającego z błędnej polityki inwestycyjnej powszechnego towarzystwa emerytalnego. Wypłata środków z Funduszu Gwarancyjnego następuje wtedy, gdy powszechne towarzystwo emerytalne nie jest w stanie uzupełnić niedoboru funduszu emerytalnego z kapitału własnego.

Fundusz Gwarancyjny obejmuje również szkody poniesione przez członków funduszu, spowodowane niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem obowiązków przez powszechne towarzystwa emerytalne w zakresie zarządzania i reprezentacji funduszu, w przypadku gdy PTE nie ponosi odpowiedzialności za szkody funduszu emerytalnego lub kiedy szkody te nie mogą być pokryte z masy upadłościowej PTE.

Fundusz Gwarancyjny zarządzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zasady funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego uregulowane są w Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry