Ministerstwo Skarbu Państwa Dyskonto (w przypadku obligacji) - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Dyskonto (w przypadku obligacji)

Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a jej ceną emisyjną.

Wartość nominalna obligacji to wartość wpisana na dokumencie obligacji lub w przypadku obligacji w formie zdematerializowanej wartość określona w dokumencie będącym podstawą emisji obligacji, która wyraża wartość podstawowego zobowiązania emitenta obligacji wobec obligatariusza z tytułu wyemitowanych obligacji. Natomiast cena emisyjna to cena, po której emitent obligacji sprzedaje je inwestorom na rynku pierwotnym. Różnica między wartością nominalną obligacji, po której najczęściej następuje również wykup obligacji w określonym terminie, a ceną, po jakiej emitent sprzedaje obligacje, a inwestor może je zakupić podczas emisji, to właśnie dyskonto. Dyskonto występuje najczęściej w przypadku obligacji zerokuponowych, których cena emisyjna jest niższa od ich wartości nominalnej, a powstała różnica stanowi dla obligatariuszy ekwiwalent oprocentowania obligacji. Im większe dyskonto, tym większy zysk dla inwestorów.

Dyskonto nie może występować w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje.

Dyskonto wyrażone w ujęciu procentowym to stopa dyskonta.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry