Ministerstwo Skarbu Państwa Due diligence - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Due diligence

Proces gromadzenia informacji, a następnie prowadzenia na ich podstawie dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania podmiotu potencjalnej inwestycji.

To potwierdzenie wszystkich informacji, które zostały wcześniej przekazane przez przedsiębiorcę i rozbudowanie wiedzy inwestora na temat inwestycji.

Na ten proces składają się czynności badawcze, prowadzone na podstawie informacji już posiadanych, w takich obszarach jak: produkt/usługa i otoczenie podmiotu; organizacja podmiotu; analiza finansowa, a w tym: aktywa Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. podmiotu – analiza majątku trwałego wykorzystywanego przez podmiot, poziom zużycia majątku, konieczność nowych inwestycji, analiza zapasów, należności itp., zobowiązania podmiotu - analiza zadłużenia długo- i krótkoterminowego, kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. pracujący i przepływy gotówkowe, struktura przychodów i kosztów, analiza wskaźnikowa, projekcje finansowe; inne: analiza aspektów prawnych, analiza księgowa (w tym badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry