Ministerstwo Skarbu Państwa BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.) - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.)

Instytucja powstała w 1996 r., prowadząca, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), rynek regulowany, alternatywny system obrotu oraz inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

BondSpot S.A. należy do Grupy Kapitałowej GPW.

Akcjonariuszami spółki są: GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. (92,96 % udziałów w kapitale zakładowym), banki (3,56 % udziałów), domy maklerskie (3,39 % udziałów) oraz inne podmioty (0,09 %), w tym Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.

Na koniec marca 2014 r. spółka prowadziła: rynek Treasury BondSpot Poland (TBS Poland) – hurtowy rynek obrotu skarbowymi papierami wartościowymi oraz Regulowany Rynek Pozagiełdowy (RRP) i Alternatywny System Obrotu (ASO) – rynki działające w ramach zorganizowanego obrotu instrumentami dłużnymi na Catalyst, w tym obligacjami skarbowymi, obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry