Ministerstwo Skarbu Państwa Analiza fundamentalna - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Analiza fundamentalna

Analiza służąca do określania opłacalności inwestycji w akcje spółki na podstawie przeszłych i prognozowanych danych o spółce, informacji o branży, w której działa, oraz danych makroekonomicznych.

Punktem wyjścia jest ustalenie prawdziwej wartości przedsiębiorstwa. Na podstawie tej wyceny analitycy fundamentalni przewidują dalszy rozwój sytuacji oraz możliwy do uzyskania zysk z inwestycji. Jeśli uznają, że dana spółka jest wyceniana przez rynek poniżej wartości fundamentalnej, rekomendują kupno jej akcji, w przeciwnym wypadku będą zalecać jej sprzedaż.

Horyzont czasowy inwestora, który kieruje się analizą fundamentalną, jest średnio- lub długoterminowy, najczęściej powyżej jednego roku. Powodem tego jest w głównej mierze fakt, że rynek nie jest idealny i cena akcji nie zawsze odpowiada jej wartości wewnętrznej. Na ceny akcji wpływa bowiem w krótkim okresie działalność krótkoterminowych inwestorów, którzy nie kierują się kondycją finansową spółek, lecz tendencjami w zmianach cen bądź nastrojami na rynku. Jednak w długim terminie wzrost wyników finansowych spółki jest pozytywnie powiązany ze wzrostem kursu akcji.

Analiza fundamentalna składa się z następujących etapów:

  • analiza makroekonomiczna,
  • analiza sektorowa (branżowa),
  • analiza spółki - sytuacyjna i finansowa wycena akcji.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry