Ministerstwo Skarbu Państwa Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Zespół metod umożliwiających postawienie diagnozy sytuacji finansowej badanego podmiotu gospodarczego, a także wskazanie rekomendacji do dalszej działalności.

Zazwyczaj przygotowywana jest dla władz i właścicieli przedsiębiorstwa lub jego inwestorów. Analiza finansowa pozwala na szybki pomiar wyników i ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Głównym przedmiotem analizy finansowej jest dokonywanie oceny bieżącej płynności finansowej, czyli jej zdolności do regulowania krótkoterminowych zobowiązań (płatnych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy). W tym celu badany jest bilans roczny przedsiębiorstwa i jego zmiany. Dokonywana jest również ocena wyników finansowych – rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Dzięki tej analizie władze przedsiębiorstwa otrzymują dokładne dane dotyczące zmiany wskaźników płynności, mogą identyfikować zagrożenia dla jego dalszej działalności i podejmować działania w celu poprawy sytuacji finansowej.

Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa ma duże znaczenie w prowadzonej przez banki działalności kredytowej. Ocena zdolności podmiotu do spłacania krótkoterminowego zadłużenia wpływa na decyzję banku o przyznaniu kredytu. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań, bank może odmówić mu finansowania lub zaproponować mniej korzystne warunki kredytowe.

Wyróżnia się kilka rodzajów analizy finansowej:

  • kryterium przedmiotowe – analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej, przychodów, kosztów własnych, wyniku finansowego, rentowności, płynności finansowej;
  • kryterium podmiotowe – analiza finansowa całego przedsiębiorstwa, jego zakładu lub działu;
  • kryterium zakresu opracowania – analiza kompleksowa, wycinkowa, problemowa;
  • kryterium czasowe – analiza roczna, wieloletnia, okresowa, bieżąca, sytuacji finansowej w danym dniu;
  • kryterium podmiotu sporządzającego analizy – podmiot wewnętrzny lub zewnętrzny.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry