Ministerstwo Skarbu Państwa Aktywa finansowe - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Aktywa finansowe

Inaczej instrumenty finansowe.

Składniki majątku przedsiębiorstwa, do których należą środki pieniężne (aktywa pieniężne) oraz należności od osób i instytucji.

Do aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. pieniężnych zalicza się krajowe środki płatnicze, waluty obce, dewizy oraz naliczone od nich odsetki. Należności od osób i instytucji mogą mieć z kolei charakter długów (gdy na podstawie zawartych umów ktoś jest nam winny określone środki, np. pożyczki, weksle, kredyty, umowy sprzedaży z odroczonym terminem płatności, lokaty terminowe, bony skarbowe, obligacje skarbu państwa), mogą też być prawami do własności (np. akcją dającą prawo do własności firmy albo udziałem). Posiadanie tych ostatnich instrumentów finansowych upoważnia do udziału w zysku, czyli dywidendy.

Dla funkcjonowania przedsiębiorstwa aktywa finansowe mają olbrzymie znaczenie, bowiem wszystkie aktywa Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. finansowe można przekształcić w pieniądz gotówkowy potrzebny na przykład do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Można je podzielić na krótkookresowe (np. środki pieniężne, udziały i akcje własne do zbycia) oraz długookresowe (np. obligacje, udzielone pożyczki), w zależności od tego, jak szybko mogłoby dojść do takiego przekształcenia bez konieczności ponoszenia strat wynikających np. z zerwania umów.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry