Ministerstwo Skarbu Państwa Akcjonariat - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Akcjonariat

Ogół posiadaczy akcji wyemitowanych przez daną spółkę akcyjną

Aby zostać akcjonariuszem, czyli wejść w skład akcjonariatu, należy nabyć akcje spółki. Z tytułu posiadanych akcji akcjonariuszom przysługują określone prawa majątkowe (np. prawo do udziału w zysku spółki) i korporacyjne (np. prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki). Akcjonariusze współuczestniczą we własności kapitału spółki i współkontrolują spółkę, decydując jako walne zgromadzenie w istotnych sprawach spółki.

Posiadanie określonego większego udziału w akcjonariacie wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami i obowiązkami dla akcjonariusza, np. możliwością żądania zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki czy też obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej (określone progi począwszy od 5% udziału).

W skład akcjonariatu mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W akcjonariacie spółki może znajdować się jedna osoba (jednoosobowa spółka akcyjna), kilka lub wiele osób (akcjonariat rozproszony). Struktura, skład i trwałość akcjonariatu spółki akcyjnej może wpływać na wycenę akcji spółki na giełdzie.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 29.09.2015 , 01.10.2015 Redaktor MSP
do góry