Ministerstwo Skarbu Państwa Instrumenty wsparcia z programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Instrumenty wsparcia z programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Innowacyjność, osiągana przede wszystkim dzięki opracowywa­niu i wdrażaniu nowych rozwią­zań i technologii jest obecnie jednym z najważniejszych czynników wpływa­jących na konkurencyjność i siłę gospodarki. Przekłada się to z kolei na pozycję międzynarodową kraju i zamożność jego obywateli. W dzisiejszych czasach naj­większe znaczenie mają przedsię­wzięcia obejmujące prace badawczo-roz­wojowe (B+R), których efektem powinno być wprowadzenie na rynek nowoczesnych, unikatowych produktów i usług. Głównym źródłem finansowania innowacyjnych produktów i usług powinny być środki własne przedsiębiorstw, uzupełnione o instrumen­ty wsparcia pochodzące z funduszy europejskich.

Pod­stawowym źródłem, z którego przedsię­biorcy (w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa) mogą pozyskać dofinansowanie jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) finansowany z Euro­pejskiego Funduszu Rozwoju Regional­nego. Jego kluczową rolą jest zwiększanie nakładów przedsiębiorstw na B+R i poprawa warunków prowadze­nia przez nich działalności innowacyjnej.

W nowej perspektywie budżetowej, przewidzianej na lata 2014-2020, duże przedsiębiorstwa mogą korzystać z sześciu instrumentów przewidzianych w ramach I oraz IV osi wsparcia PO IR, których dysponentem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szybka Ścieżka - Wsparcie Badań Przemysłowych i Prac Rozwojowych
(Poddziałanie 1.1.1 PO IR)

DLA KOGO?

 • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

 • Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub same prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

FORMA I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 • Forma wsparcia: dotacja
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł dla MŚP, 12 mln zł dla dużych przedsiębiorstw.
 • Maksymalna kwota dofinansowania:
  • 20 mln euro, jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu lub
  • 15 mln euro – w odniesieniu do pozostałych projektów.
 • Kwota alokacji programu: 1,88 mld euro
 • Kwota alokacji konkursów w 2016 roku: 1 mld zł

Demonstrator - Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej (Poddziałanie 1.1.2 PO IR)

DLA KOGO?

 • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

 • Prace rozwojowe ukierunkowane na poszukiwanie nowych rozwiązań i wdrożenie innowacyjnych technologii, obejmujące:
  • budowę instalacji pilotażowych / demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach,
  • testowanie nowych rozwiązań na instalacji pilotażowej / demonstracyjnej,
  • przygotowanie innowacyjnego produktu (technologii) do wdrożenia .

FORMA I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 • Forma wsparcia: dotacja
   
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln zł dla MŚP, 20 mln zł dla dużych przedsiębiorstw.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 15 mln euro.
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro.
   
 • Kwota alokacji programu: 656 mln euro
 • Kwota alokacji konkursów w 2016 roku: 500 mln zł

Programy sektorowe – Programy badań naukowych i prac rozwojowych służących realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki (Działanie 1.2 PO IR)

DLA KOGO?

 • Przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

 • Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub same prace rozwojowe zgodne z tematami badawczymi konkretnych konkursów.

FORMA I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 • Forma wsparcia: dotacja
   
 • Minimalna wartość dofinansowania: 1 mln zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln zł
   
 • Kwota alokacji programu: 874 mln euro (programy sektorowe ogółem)
 • Kwota alokacji konkursów w 2016 roku: 300 mln zł

Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/ przedsiębiorcami
(Poddziałanie 4.1.1 PO IR)

DLA KOGO?

 • Konsorcja tworzone przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną jednostkę naukową.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

 • Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe związane z rozwiązaniem problemów technologicznych zgłoszonych przez przedsiębiorców lub podmioty publiczne (w szczególności urzędy administracji rządowej oraz państwowe osoby prawne realizujące zadania państwa, np. agencje wykonawcze).

FORMA I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 • Forma wsparcia: dotacja
   
 • Minimalna wartość dofinansowania: 1 mln PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania:
  • 20 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • 15 mln EUR – jeśli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej niż połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu).
    
 • Kwota alokacji programu: 172 mln euro
 • Kwota alokacji konkursów w 2016 roku: 160 mln zł

Regionalne agendy naukowo-badawcze - badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, wpisujące się w regionalne agendy naukowo-badawcze
(Poddziałanie 4.1.2 PO IR)

DLA KOGO?

 • Konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

 • Projekty mające znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.

FORMA I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 • Forma wsparcia: dotacja
   
 • Minimalna wartość dofinansowania: 1 mln zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 8 mln zł
   
 • Kwota alokacji programu: 98 mln euro
 • Kwota alokacji konkursów w 2016 roku: 400 mln zł

Projekty aplikacyjne - badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami
(Poddziałanie 4.1.4 PO IR)

DLA KOGO?

 • Konsorcja tworzone przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną jednostkę naukową.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

 • Badania przemysłowe i / lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą / przedsiębiorcami, których celem jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

FORMA I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 • Forma wsparcia: dotacja
   
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln zł
   
 • Kwota alokacji programu: 143 mln euro
 • Kwota alokacji konkursów w 2016 roku: 400 mln zł

DODATKOWE KLUCZOWE KRYTERIA:

 • planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali światowej,
 • planowane rezultaty projektu mają charakter innowacji przełomowej,
 • projekt ma charakter ponadregionalny.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
Ostatnia zmiana: 27.04.2016 , 29.04.2016 Piotr Krupa
do góry