Ministerstwo Skarbu Państwa Jak mus to mus - Dodatki w mediach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach

Jak mus to mus

"Parkiet" opisuje obowiązki informacyjne spółek

Wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zobowiązane są do publikowania wszystkich informacji, które mogą mieć wpływ na cenę akcji, czyli: wyniki finansowe, ogłoszenie fuzji lub przejęcia, wezwanie do sprzedaży akcji czy duże kontrakty.

Informacje te trafiają do inwestorów za pośrednictwem komunikatów giełdowych. W praktyce sprowadza się to do przekazywania uczestnikom rynku informacji bieżących o spółce, informacji poufnych oraz raportów okresowych. Obowiązkiem spółki jest zapewnienie aby raporty były sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na jej sytuację gospodarczą, majątkową i finansową.

Raport bieżący powinien zostać opublikowany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia, choć są odstępstwa od tej reguły.

Zdarzeniami podlegającymi obowiązkom informacyjnym należą:

Na spółce ciąży również obowiązek przekazywania inwestorom informacji o swojej sytuacji finansowej. Odbywa się to w formie publikacji raportów okresowych rocznych, a także wybranych raportów kwartalnych i półrocznych. Tego rodzaju raport powinien zawierać sprawozdanie finansowe oraz  inne dokumentów dotyczące spółki za wybrany okres.

Gdy notowana spółka jest podmiotem dominującym, przepisy zobowiązują ją dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanej. Raport okresowe przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym. Ich publikacja nie może jednak nastąpić później niż w ściśle określonych terminach liczonych od dnia zakończenia okresu (rok obrotowy, półrocze, kwartał), którego raport dotyczy.

Z  uwagi na umożliwienie wszystkim inwestorom równego dostępu do informacji godziny przekazywania raportów okresowych oraz bieżących są ściśle określone. Raporty bieżące mogą być publikowane zarówno przed, w trakcie, jak i po sesji. Natomiast raporty okresowe muszą być przedstawione przed lub po zamknięciu notowań.

Jacek Mysior, Parkiet

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 19.05.2016
do góry