Ministerstwo Skarbu Państwa ZYSK - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

ZYSK

  1. W potocznym rozumieniu – nadwyżka przychodów ze sprzedaży nad wszystkimi kosztami, jakie przy danej transakcji zostały poniesione.
  2. W ekonomii – kwota, jaka pozostaje po odjęciu kosztów od przychodów przedsiębiorstwa w danym okresie rozliczeniowym. Inaczej mówiąc, jest to dodatni wynik finansowy w działalności przedsiębiorstwa. Zysk Zysk W potocznym rozumieniu – nadwyżka przychodów ze sprzedaży nad wszystkimi kosztami, jakie przy danej transakcji zostały poniesione. jest jednym z najważniejszych mierników w działalności gospodarczej, pozwalającym określić, czy działalność przedsiębiorstwa jest opłacalna.. Warto podkreślić, że zysk nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania czy inwestowania. To opisuje rentowność danego przedsięwzięcia.
  3. Zysk – jedno z pojęć z zakresu rachunkowości i zarazem pozycja bilansu. Przeciwieństwem zysku jest strata.

Można wyróżnić kilka rodzajów zysku. Księgowy zysk przedsiębiorstwa jest równy wynikowi finansowemu obliczonemu z rachunku zysków i strat, czyli bilansu przedsiębiorstwa. Z kolei zysk operacyjny nie uwzględnia wszystkich dochodów i kosztów, np. związanych z funkcjonowaniem rynku pieniężnego, salda strat i zysków nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego. Jest to suma przychodów ze sprzedaży towarów i innych składników majątku oraz pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszonych o koszty działalności operacyjnej. Na co dzień często mówi się również o czystym zysku, czyli tzw. zysku netto. Zysk może również wynikać z dokonanej inwestycji kapitałowej. Pojęciem tym będziemy wówczas określać dodatni wynik finansowy określonej inwestycji lub pożyczki.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry