Ministerstwo Skarbu Państwa WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI

Wartość wpisana na dokumencie obligacji lub w przypadku obligacji w formie zdematerializowanej wartość określona w dokumencie będącym podstawą ich emisji.

Wartość nominalna jednej obligacji określana jest dowolnie przez jej emitenta w procesie emisji obligacji. Wyraża wartość podstawowego zobowiązania emitenta wobec obligatariusza z tytułu wyemitowanych obligacji. Zobowiązanie to zostaje spłacone w określonym terminie zwanym dniem wykupu, w którym to obligatariusz otrzymuje od emitenta kwotę wynikającą z wartości nominalnej obligacji. W przypadku obligacji oprocentowanych wartość nominalna obligacji stanowi podstawę do naliczania odsetek należnych obligatariuszowi z tytułu udzielonej emitentowi pożyczki w postaci nabytych obligacji.

Obligacje oprocentowane sprzedawane są inwestorom najczęściej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna obligacji zerokuponowych jest niższa od ich wartości nominalnej, a powstała różnica stanowi dla obligatariuszy ekwiwalent oprocentowania obligacji i zwana jest dyskontem.

Obligacje zamienne na akcje nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej. Zgodnie z rekomendowanymi przez GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. standardami na rynku Catalyst Catalyst Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A. dla obligacji korporacyjnych i samorządowych ich wartość nominalna powinna wynosić 100 zł lub 1 000 zł.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry