Ministerstwo Skarbu Państwa SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Instrumenty finansowe wyemitowane przez Skarb Państwa i sprzedawane inwestorom. Oznacza to, że Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). stwierdza, że ma dług wobec nabywcy/posiadacza tego papieru wartościowego i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia.

Do skarbowych papierów wartościowych należą bony (weksle) skarbowe i obligacje skarbowe. Bony skarbowe są instrumentami finansowymi krótkoterminowymi: są emitowane na okresy do jednego roku. Obligacje skarbowe emitowane są na okresy dłuższe od jednego roku. Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych całym swoim majątkiem.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry